Nepostradatelný dokument, který upravuje procesy pro podávání, přijímání, posuzování, řešení a evidenci přijatých oznámení. Pokud budete postupovat podle této směrnice, budete v plném souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Tento dokument Vám v detailu představí, jak nastavit oznamovací systém, jak vybrat a jmenovat řešitele oznámení, jak oznamovací systém prezentovat uvnitř Vaší společnosti, jak jej otestovat a uvést do provozu a jak jeho fungování hodnotit a optimalizovat. Obsahuje také výklad a vysvětlení veškerých ustanovení Směrnice o řešení oznámení. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Co musí řešitel oznámení splňovat ze zákona? Co by měl splňovat nad rámec zákona, aby systém pro řešení oznámení mohl účinně fungovat? Jak vybrat vhodného řešitele a co řešiteli musíte poskytnout, aby mohl vykonávat svou činnost? To vše se dozvíte v tomto dokumentu. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Zákon o ochraně oznamovatelů klade na nastavení vztahu mezi společností a řešitelem oznámení celou řadu požadavků, například povinnost zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a udržovat mlčenlivost o obsahu oznámení. Tyto i další požadavky řeší námi připravená smlouva. Při užití připraveného vzoru máte jistotu, že na nic nezapomenete. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Oznamovateli jste povinni do 7 dnů potvrdit přijetí oznámení. Takové potvrzení Vám automatizovaně vytvoří nástroj NNTB, nebo si jej můžete dle našeho vzoru připravit i sami. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Každé podané oznámení je potřeba evidovat, stejně jako závěry jeho posuzování, informace a důkazy získané z šetření, přijatá mimořádná a nápravná opatření a komunikaci s oznamovatelem a dalšími osobami. Takový záznam Vám automatizovaně vytvoří nástroj NNTB, nebo si jej můžete dle našeho vzoru připravit i sami. Zdarma pro zákazníky NNTB a Gali Legal. Získat.

Nejpozději před zahájením provozu samotného systému je vhodné tento krátce představit vedení společnosti a získat od ní silný mandát pro výkon činností spojených s řešením oznámení. Aby vše proběhlo hladce, můžeme Vám s přípravou této prezentace pomoci či ji pro Vás zrealizovat. Získat.
Aby systém pro řešení oznámení fungoval v praxi, musí řešitel a případně i další členové jeho týmu získat detailní znalosti o tom, jak má fungovat systém pro řešení oznámení a jaké povinnosti jim z jejich role vyplývají. Pro náročnost tématu je vhodné tomuto školení věnovat celý den a vést jej jako praktický workshop. S přípravou prezentace či realizací školení Vám můžeme pomoci. Získat.
Také běžní pracovníci, kteří budou provádět oznámení, by měli být seznámeni s fungováním systému. Zejména by jim mělo být představeno, jaká jednání mají oznamovat, jakými kanály, že je zaručena ochrana totožnosti a důvěrnosti oznámení a že společnost tuto aktivitu podporuje. Školení je možno uskutečnit také formou e-learningu. S přípravou prezentace či realizací školení Vám můžeme pomoci. Získat.
Dle našich zkušeností si oznamovatelé pamatují základy o fungování systému pro řešení oznámení, ale když jej mají využít, nemají již přesné informace o tom, co přesně činit. Proto jsme připravili stručný přehled o fungování oznamovacího systému pro oznamovatele, který řešiteli ušetří mnohé vysvětlování. Získat.
Prostřednictvím oznamovacího systému nemusí být oznamována jen porušení zákona, ale také porušení vnitřních pravidel společnosti. Konkrétní postupy, pravidla chování a hodnoty společnosti často upravuje tzv. etický kodex. Aby se nejednalo jen o formální dokument, musí vycházet z Vaší činnosti, obchodních cílů a vizí. S jeho přípravou Vám rádi pomůžeme. Získat.